Case: Systemstöd för direktupphandlingar

Vi älskar LinkedIn - besök oss gärna där!

Case: Systemstöd för direktupphandlingar

Vi har medverkat i en väl genomförd studie, rapport och utvärdering av systemstöd för direktupphandlingar som genomförts på uppdrag av upphandlingsenheten på Halmstads kommun. En rapport som vi uppmanar alla som arbetar med offentlig upphandling att läsa!

Rapporten utvärderar primärtsystemstöd för direktupphandlingar från leverantörerna AreaChica, Mercell och Antirio. Studien har genomförts under perioden mars – maj 2022av Olle Petersson och Izabelle Brink Joza medanalys av både leverantörens samarbetsförmåga, flexibilitet och systemensfunktionalitet och användarvänlighet..

För oss på AreaChica så är det oerhört glädjande att i studien beskrivas som agila, att vi har en sällsynt bra kunddialog och att vi är den endaleverantören som har ett systemstöd som helt kan anpassas efter kundens unikaönskemål om processer för leverantörsbedömning och upphandling. Att arbetaagilt och att erbjuda ett flexibelt systemstöd är ett av våra kundlöften ochockså det område som vi tror är allra viktigast för att vår kund ska lyckas medsin digitaliseringsresa! 📳

Vi på AreaChica är väldigt glada föratt Halmstads kommun valde attgöra den här studien som vi och många andra kan ta lärdom av, både påköparsidan och leverantörssidan. Värt att nämna är att de system som testades iolika utsträckning omgärdades av barnsjukdomar och att något system inte kundetestas live då det ännu inte var färdigt för lansering. För vår del har studieninneburit en massa inspiration och ett ännu mer intensivt utvecklingsarbete,, vilkethar resulterat i stora förbättringar på flera viktiga områden!

Avslutningsvis vill vi lyfta framprojektgruppens sammanfattning, som så väl fångar den utmaning som finns meddirektupphandlingar. De pekar också på att det bör vara prioriterat att hittafungerande och relevanta lösningar som löser problematiken med bristandekravställning, konkurrens och dokumentation för direktupphandlingar.

Projektgruppen sammanfattar sinrapport med
”Projektgruppen har upplevt ochanser att det engagemang som direktupphandlingar genererar är för lågt.Projektgruppens ingångsvärde är att en upphandling, oavsett värde ellerförfarande är en affär som genomförs med medel från skattebetalare börbehandlas och respekteras därefter. Genom analys, intervjuer som skett interntoch externt konstateras att direktupphandlingar inte får det systemstöd som börges. I förlängningen kan det leda till att direkt olämpliga eller felaktigaoffentliga affärer genomförs. I ett framtida arbete där direktupphandlingarinte skapas möjligheter för osund konkurrens, jäv och en bristfälligkvalitetssäkring.”

Vi vill också rikta ett stort tackför all proaktivitet och engagemang till Olle Petersson och Izabelle Brink Joza samtupphandlings-enheten på Halmstads kommun.

Systemstöd som inte behöver upphandlas!

Har du bara enstaka direktupphandlingar? Prova Clira Go!
Läs mer om produkten